Podmínky soutěže

PODMÍNKY SOUTĚŽE


1. POŘADATEL SOUTĚŽE:


Pořadatelem soutěže s názvem "Vyhrajte OFICIÁLNÍ PUK Mistrovství světa 2024!" od společnosti VIKTORIO PLAY, s. 1 r. o. (dále jen „Soutěž“) je provozovatel obchodu https://viktorio.sk a https://viktorio.cz se sídlem M. Falešníka 428/6 971 01 Prievidza, IČO 53342895. Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Cílem Soutěže povědomí o obchodu https://viktorio.sk a https://viktorio.cz  na sociálních sítích facebook a instagram.

2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE:


Soutěž je časově vymezena a probíhá ve dnech od pondělí 25. dubna 2024, 07:00 do pondělí 29. dubna 2024, 23:59. Vylosovaným výhercům bude výhra oznámena 30. dubna 2024, 12:00 zprávou a komentářem na soutěžním příspěvku.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI:


Účastníkem Soutěže se pro účely těchto pravidel rozumí:

každá fyzická osoba s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky která má více než 18 let, která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel

s výjimkou:
zaměstnanců organizátora a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
osob, které jsou majetkově nebo personálně /zejména zaměstnanci/ propojeny s reklamními a promotion agenturami, které vykonávají činnosti související se zabezpečením Soutěže včetně jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku.

4. VÝHRY:


Organizátor v Soutěži předává následující výhry pro Českou republiku a současne pro Slovenskou republiku :

1.-7. cena:

1x oficiální puk MS v hokeji
1x triko VIKTORIO
1x FUNi DIÁŘ (SK) VIKTORIO/ ViBO (CZ)

- 10. cena
1x balíček 3v1 Legendárních karetních her VIKTORIO

 

Cenu podle těchto pravidel poskytuje Pořadatel.

5. PODMÍNKY SOUTĚŽE:


Do slosování o výhry, definované v bodě 4, bude zařazena každá osoba, která se kvalifikuje jako Účastník Soutěže tím, že:

Přidá reakci "srdíčko" na soutěžní příspěvek na sociální síti Facebook
V komentáři označí někoho, s kým by si rád zahrál s novými hokejovými kartami Viktorio
Sdílí příspěvek na svém osobním profilu
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži podle těchto Pravidel, bezvýhraný souhlas se zněním Pravidel a souhlas s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel.

Organizátor Soutěže není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během organizace a řízení Soutěže. Pořadatel má právo vyřadit Soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

Účastík soutěže bere na vědomí, že sdílený příspěvek musí být uveřejněn na jeho osobním profilu a musí být bez omezení dostupný k nahlédnutí v jakémkoli čase. Příspěvek a účet, na kterém byl příspěvek sdílen, musí mít nastaveno veřejné zobrazení.

Vyhodnocení soutěže, která trvá do pondělí 29. dubna 2024, 23:59 bude dne 30. dubna 2024, 12:00

Výherce bude informován o výhře oznámením výhry v oznamovacím příspěvku, komentářem pod daným příspěvkem a osobní správou na sociální síti.

Losování vítězů o výhru se provede prostřednictvím náhodného výběru z Účastníků Soutěže na základě podmínek Účasti v Soutěži, a to podle způsobu stanoveného těmito Pravidly.

6. OZNÁMENÍ VÝHRY:


Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu předání výhry prostřednictvím oznamujícího příspěvku a zprávy na Facebooku. V případě, že Výherce nebude reagovat do 7 dnů od uskutečnění losování, cena nebude předána.

Výherci soutěže budou zveřejněni na Facebook a Instagram profilu společnosti www.viktorio.sk

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro dané ceny byly splněny či nikoli. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky stanovené pro výhru cen. Pokud výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhra nebude předána.

7. OSOBNÍ ÚDAJE


Každý Účastník svou účastí ve hře uděluje Organizátorovi a Pořadateli souhlas k tomu, že jeho jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mail mohou být použity přiměřeným způsobem v marketingové komunikaci Pořadatele. Soutěžící a účastník ve hře má práva podle § 20 zákona č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, t. j. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Odvolání souhlasu vůči jednomu z uvedených subjektů nemá vliv na trvání souhlasu uděleného druhému z nich.

Účastník Soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel nebo zprostředkovatelé v rozsahu a podmínek dohodnutých s Pořadatelem jsou oprávněni s použitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) a používat Údaje v souladu s právním řádem ČR.

Účastník dává účastí v Soutěži Pořadateli a Organizátorovi Soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku souhlas s pořízením a použitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s uspořádáním Soutěže a předáváním hlavní výhry (dále jen „Snímek“) pro komerční a průkazné účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou as jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník soutěže dává souhlas Organizátorovi Soutěže použít Snímky uveřejněné účastníkem soutěže za účelem zapojení se do soutěže na další marketingové aktivity společnosti Účastník Soutěže uděluje Pořadateli a Organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel Snímek v souladu s jeho určením poskytne.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, změnu délky trvání i podmínek Soutěže, zejména, ale ne výlučně, pravidel slosování, data uskutečnění slosování, počtu výherců, jakož i druhů výher, které budou předmětem slosování. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel vhodným způsobem zveřejní na sociálních sítích společnosti.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník hry bere na vědomí, že výhry nelze vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné.

Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.